Allmänna villkor

[row] [col span__sm=”12″] [gap]

Allmänna villkor

[gap] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Tillämplighet: Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Karoline Pettersson tillhandahåller sina kunder. När Ni nyttjar någon av Karoline Petterssons tjänster anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.karolinepettersson.se Förändringar gäller endast för avtal som ingåtts eller tjänster som tillhandahållits efter att de uppdaterade villkoren har gjorts tillgängliga på ovanstående webbplats.

1. Avtalsparter och definitioner
Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan Karoline Pettersson (930131–0661) och Kunden.

Avtalet: den skriftliga eller muntliga överenskommelse som träffats avseende medlemskap mellan Karoline Pettersson och Kunden, är dessa allmänna villkor gällande.

2. Karoline Petterssons tjänster
2.1 Karoline Pettersson tillhandahåller de i punkt 2.2 angivna tjänsterna. De tjänster som ingår i Kundens medlemskap framgår av frågeformuläret.
2.2 Kostplan 1, (4 veckor), med kontinuerlig uppföljning varje vecka. Kostplan 2, (8 veckor) med uppföljning en gång efter två veckor.

3. Avgift
3.1 Kunden ska till Karoline Pettersson betala överenskommen avgift. Den överenskomna avgiften framgår av frågeformuläret. Avgiften skall betalas senast på angiven förfallodag. Betalningsvillkor är 10 dagar.

3.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad betalning äger Karoline Pettersson rätt att skicka en betalningspåminnelse för vilken en påminnelseavgift om 60 kr debiteras. Vid utebliven betalning äger Karoline Pettersson rätt att vidta inkassoåtgärder enligt lag. Karoline Pettersson äger därvid rätt att debitera inkassokostnader enligt lag. Karoline Pettersson äger vidare rätt att omedelbart inställa fullgörelse av sin prestation vid betalningsdröjsmål (stoppningsrätt). Karoline Pettersson är inte skyldig att meddela Kund vid inställelse av fullgörelse på grund av Kunds betalningsdröjsmål.

4. Kundens övriga åtaganden
4.1 Kund behöver ha skickat in sitt frågeformulär senast 7 dagar innan startdatum för att garanterat få sitt kostschema i tid.

5. Avtalstid
5.1 Avtalet gäller, från och med överenskommet datum som framgår i frågeformuläret. Om kunden inte startar på det startdatum som är överenskommet så har inte Karoline Pettersson någon skyldighet att redigera priset. Karoline Pettersson har inte heller någon skyldighet att flytta slutdatum på grund av att kunden inte påbörjat sin tjänst när tidperioden började. Om kostschema har skickats ut och arbete är påbörjat har Karoline Pettersson rätt att ta ut full betalning enligt överenskommelse oavsett om kunden fullföljer plan eller inte.

6. Ansvarsbegränsning
6.1 Karoline Pettersson är inte i något fall ersättningsskyldig.

6.2.Medicinsk rådgivning. Den informations som lämnas på karolinepettersson.se eller via kostscheman är inte avsedd att ersätta medicinsk eller liknande rådgivning vilken lämnas av läkare. Om du önskar eller känner behov av medicinsk rådgivning ombeds du kontakta din läkare.
6.3 De tjänster som Karoline Pettersson erbjuder nyttjas efter egna medicinska förutsättningar. Karoline Pettersson är inte ansvarig för vållad skada på grund av att Kunden, som en konsekvens av tillhandahållna tjänster, påförs eller riskerar att påföras.

7. Marknadsföring
7.1 Kunden accepterar att generella kunduppgifter kan komma att användas för marknadsföring av Karoline Pettersson eller av annan som Karoline Pettersson samarbetar med. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till Karoline Pettersson invända mot att kunduppgifter används för marknadsföring. Eller enligt frågeformuläret tacka nej till att kundens uppgifter används för marknadsföring.

8. Behandling av personuppgifter
8.1 Karoline Pettersson är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Personuppgifter registreras i samband med administration och utförande av tjänster enligt avtalet och behandlas av Karoline Pettersson för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Information om hur Karoline Pettersson behandlar personuppgifter finns från senast den 25 maj 2018 i form av integritetspolicy på:
Karolinepettersson.se/integritetspolicy

9. Ångerrätt
9.1 Då Karoline Petterssons tjänster är 100% individanpassade gäller inte ångerrätten.

10. Tillämplig lag och tvist

10.1 Tvist i anledning av dessa allmänna villkor, våra tjänster samt eventuella särskilda villkor för dessa regleras av svensk materiell rätt.

10.2 Tvist i anledning av Avtalet, dessa allmänna villkor, våra tjänster samt eventuella särskilda villkor för dessa får inte hänskjutas till domstol utan ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet).

10.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut istället skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

10.4 Samtliga uppgifter som uppkommer inom ramen för skiljeförfarandet, liksom beslut eller skiljedom följande därav, ska omfattas av sekretess. Sådan sekretessbelagd information får inte vidarebefordras till tredje man utan den andra partens samtycke, om så inte krävs av lag eller annan författning eller för att part ska kunna tillvara ta sin rätt gentemot försäkringsgivare.

10.5 Utan hinder av förevarande skiljeklausul ska Karoline Pettersson äga rätt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller inleda rättegång i allmän domstol beträffande förfallna fordringar som Karoline Pettersson har gentemot kund.

[/col] [/row]